Naša spletna stran za svoje delovanje uporablja piškotke.
Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.
  ZAČETEK
PRIPRAVLJENA POGLAVJA


1. RAZRED OŠ

ŠTEVILA DO 5
- ŠTEJEMO
- NIZAMO
- PRIMERJAMO ŠTEVILA
- SEŠTEVAMO
- ODŠTEVAMO
- ZAPIŠIMO RAČUN

ŠTEVILA DO 10
- ŠTEVILO 6
- ŠTEVILO 7
- ŠTEVILO 8
- ŠTEVILO 9
- ŠTEVILO 10
- PRIMERJAMO ŠTEVILA
- RAČUNAMO DO 10

ŠTEVILA DO 20
- NIZAMO
- PRIMERJAMO ŠTEVILA


2. RAZRED OŠ

ŠTEVILA DO 10
- RAČUNAMO DO 10
- PRIMERJAMO ŠTEVILA
- DOPOLNIMO RAČUN
- RAČUNAMO S TREMI ŠTEVILI

ŠTEVILA DO 20
- PRIMERJAMO ŠTEVILA
- SEŠTEVAMO
- ODŠTEVAMO
- RAČUNAMO DO 20
- DOPOLNIMO RAČUN
- RAČUNAMO S TREMI ŠTEVILI
- RAČUNAMO - BESEDILNE NALOGE

ŠTEVILA DO 100
- PRIMERJAMO IN UREJAMO
- RAČUNAMO Z DESETICAMI
- DOLOČAMO ŠTEVILO, PREDHODNIK, NASLEDNIK
- RAČUNAMO DO 100

UVOD V MNOŽENJE
- ZAPIŠIMO S KRAT OB SLIKAH
- ZAPIŠIMO S KRAT


3. RAZRED OŠ

ARITMETIKA IN ALGEBRA
- SEŠTEVAMO IN ODŠTEVAMO DO 100 (BREZ PREHODA)
- PREK DESETIC PRI SEŠTEVANJU
- PREK DESETIC PRI ODŠTEVANJU
- SEŠTEVAMO IN ODŠTEVAMO DO 100
- SEŠTEVAMO IN ODŠTEVAMO DO 100, DOPOLNIMO RAČUN
- UVOD V MNOŽENJE
- POŠTEVANKA ŠTEVIL 2 IN 4
- POŠTEVANKA ŠTEVIL 10 IN 5
- POŠTEVANKA ŠTEVIL 3 IN 6
- POŠTEVANKA ŠTEVILA 7
- POŠTEVANKA ŠTEVILA 8
- POŠTEVANKA ŠTEVILA 9
- MNOŽIMO IN DELIMO
- PLUS IN KRAT SKUPAJ
- DELJENJE IN OSTANEK
- POLOVICA, ČETRTINA, …
- SODO IN LIHO ŠTEVILO
- ŠTEVILA DO 1000 - PRIMERJAMO IN UREJAMO STOTICE
- ŠTEVILA DO 1000 - RAČUNAMO S STOTICAMI
- ŠTEVILA DO 1000 - PRIMERJAMO, UREJAMO, PREDHODNIK, …
- SEŠTEVAMO IN ODŠTEVAMO DO 1000

GEOMETRIJA IN MERJENJE
- LIKI
- TELESA
- METER, DECIMETER, CENTIMETER
- DAN, TEDEN, MESEC


4. RAZRED OŠ

ARITMETIKA IN ALGEBRA
- Števila do 1000
- Seštevanje in odštevanje do 1000
- Množimo in delimo do 100 (ostanek)
- Večkratniki desetic
- Številski izrazi (plus, minus, krat in deljeno skupaj)
- Enačbe seštevanja in odštevanja
- Enačbe množenja in deljenja
- Pisno seštevanje in odštevanje do 1000
- Deli celote
- Množimo in delimo z deset in sto
- Pisno množimo z enomestnim številom
- Pisno množimo z dvomestnim številom
- Pisno delimo z enomestnim številom
- Pisno delimo z večkratniki desetic
- Števila do 10000
- Seštevamo in odštevamo do 10000

GEOMETRIJA IN MERJENJE
- Daljice in skladnost
- Merjenje dolžine
- Simetrične oblike
- Premica, poltrak
- Pravokotnik in kvadrat
- Masa - tehtamo
- Prostornina - merimo tekočine
- Čas
- Krog in krožnica


5. RAZRED OŠ

ARITMETIKA IN ALGEBRA
- Števila do 100000
- Števila do milijon
- Zaokrožanje števil
- Seštevamo in odštevamo do milijon
- Množimo
- Potenca
- Desetiške enote - večkratniki potenc z osnovo 10
- Odvisnost količin - dvakrat več, dvakrat manj
- Deljenje
- Številski izrazi (plus, minus, krat in deljeno skupaj)
- Izrazi s črkami, enačbe, neenačbe
- Deli celote
- Števila prek milijona

GEOMETRIJA IN MERJENJE
- Vzporednice in pravokotnice
- Merjenje dolžine
- Masa - tehtamo
- Prostornina
- Čas
- Liki in telesa
- Obseg lika - obseg pravokotnika in kvadrata
- Ploščina pravokotnika in kvadrata
- Ploščinske enote
- Krog, krožnica in premica

LOGIKA IN JEZIK
- Množice


6. RAZRED OŠ

ARITMETIKA IN ALGEBRA
- Naravna števila - urejenost in zaokroževanje
- Rimske številke
- Naravna števila - računske operacije
- Racionalna števila - ulomki
- Racionalna števila - decimalna števila
- Decimalna števila - urejenost in zaokroževanje
- Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
- Množenje in deljenje racionalnih števil
- Številski izrazi racionalnih števil
- Enačbe in neenačbe

GEOMETRIJA IN MERJENJE
- Ravnina, točka, premica, poltrak in daljica
- Krožnica in krog
- Koti - vrste, primerjanje, sovršna kota, sokota
- Merjenje kotov in računanje s koti
- Merjenje dolžine
- Merjenje mase
- Čas
- Ploščinske enote
- Obseg
- Ploščina pravokotnika in kvadrata
- Površina kvadra in kocke
- Merjenje prostornine
- Prostornina kvadra in kocke
- Prostornina -povezava med kubnimi in votlimi merami


7. RAZRED OŠ

ARITMETIKA IN ALGEBRA
- Večkratniki in delitelji naravnih števil
- Pravila za deljivost (z 2, 3, 5, 9, 10)
- Praštevila, sestavljena števila, razcep na prafaktorje
- Največji skupni delitelj, najmanjši skupni večkratnik
- Ulomki - deli celote
- Razširjanje in krajšanje ulomkov
- Ulomki kot količniki in kot naravna števila
- Urejanje ulomkov
- Ulomki zapisani z decimalno številko
- Seštevanje in odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci
- Seštevanje in odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci
- Množenje ulomkov
- Deljenje ulomkov
- Številki izrazi - ulomki
- Odstotki ali procenti
- Računanje odstotkov, celote in dela celote

GEOMETRIJA IN MERJENJE
- Količine
- Preslikave
- Koti s paroma vzporednimi kraki
- Medsebojna lega krožnic
- Trikotniki
- Štirikotniki
- Obseg in ploščina likov


8. RAZRED OŠ

ARITMETIKA IN ALGEBRA
- Cela števila
- Racionalna števila
- Nasprotna in absolutna vrednost
- Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
- Številski izrazi (seštevanje in odštevanje)
- Množenje racionalnih števil
- Deljenje racionalnih števil
- Številski izrazi
- Realna števila - kvadriranje
- Realna števila - korenjenje
- Realna števila - iracionalna števila
- Računanje s koreni
- Potence
- Računanje s potencami
- Izrazi
- Računanje z izrazi
- Množenje, deljenje veččlenika in izpostavljanje
- Enačbe in neenačbe
- Sorazmerja

GEOMETRIJA IN MERJENJE
- Večkotniki
- Koordinatni sistem
- Odvisne količine
- Obseg kroga, krožni lok, krožni izsek
- Ploščina kroga in njegovih delov
- Pitagorov izrek
- Kocka in kvader


9. RAZRED OŠ

ARITMETIKA IN ALGEBRA
- Enačbe
- Izrazi - kvadrat dvočlenika, razlika kvadratov, faktorizacija
- Enačbe s kvadrati dvočlenikov in razcepne enačbe
- Razmerje, sorazmerje, razdelilni račun
- Premo in obratno sorazmerje, procentni račun
- Funkcija

GEOMETRIJA IN MERJENJE
- Razmerje, razteg, podobnost
- Osnovni geometrijski pojmi
- Prizma
- Valj
- Piramida
- Stožec
- Krogla

DRUGO
- Verjetnost
- Obdelava podatkov - aritmetična sredina, modus, mediana, razmik


SREDNJA ŠOLA

NARAVNA IN CELA ŠTEVILA
- Naravna števila
- Cela števila
- Potence z naravnim eksponentom
- Večkratniki in izrazi
- Relacija deljivosti in kriteriji deljivosti
- Praštevila in sestavljena števila
- Osnovni izrek o deljenju
- Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik

IZJAVE IN MNOŽICE
- Izjave in izjavne povezave
- Množice in računanje z množicami

RACIONALNA ŠTEVILA
- Ulomki
- Računske operacije z ulomki
- Potence s celimi eksponenti
- Decimalni zapis
- Reševanje linearnih enačb in sistemov enačb
- Procentni račun
- Sklepni račun

REALNA ŠTEVILA
- Realna števila, reševanje enačb
- Kvadratni in kubični koren
- Interval
- Reševanje linearnih neenačb
- Absolutna vrednost
- Približki in napake

LINEARNA FUNKCIJA
- Koordinatni sistem
- Razdalja med dvema točkama v ravnini
- Obseg in ploščina trikotnika
- Linearna funkcija in njene lastnosti
- Enačba premice v ravnini

GEOMETRIJA V RAVNINI
- Osnovni pojmi
- Skladnost in merjenje kotov
- Preslikave v ravnini
- Trikotnik
- Krožnica, krog, lok
- Štirikotnik in pravilni n-kotnik
- Podobnost

KOTNE FUNKCIJE IN VEKTORJI
- Kotne funkcije ostrih kotov
- Kotne funkcije poljubnih kotov
- Vektorji
- Kolinearni in komplanarni vektorji
- Koordinatni sistem v prostoru in vektorji
- Skalarni produkt, kosinusni izrek
- Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu

POTENCE IN KORENI
- Potence s celimi eksponenti
- Kvadratni koren
- Koreni poljubnih stopenj
- Iracionalna enačba
- Potence z racionalnimi eksponenti

FUNKCIJA
- Funkcija in njene lastnosti
- Inverzna funkcija
- Potenčna funkcija
- Korenska funkcija
- Kvadratna funkcija
- Ničle kvadratne funkcije in kvadratne enačbe
- Faktorizirana oblika kvadratne funkcije in Vietovi formuli
- Kvadratna neenačba

EKSPONENTNA IN LOGARITEMSKA FUNKCIJA
- Eksponentna funkcija in eksponentna enačba
- Logaritmi
- Logaritemska funkcija in logaritemska enačba
- Prehod logaritmov k novi osnovi

POLINOMI IN RACIONALNA FUNKCIJA
- Polinomi
- Računamo s polinomi
- Ničle in graf polinoma
- Neenačbe višje stopnje
- Racionalna funkcija
- Racionalna enačba in neenačba

STOŽNICE
- Krožnica
- Elipsa
- Hiperbola
- Parabola

Copyright © 2023 PIKABU d.o.o. | Vse pravice pridržane | Spletno stran vzdržuje ekipa naloge.si